กิจกรรมเพื่อสังคม

Lifemate มองเห็นความสำคัญว่าสัตว์เลี้ยง เป็นเหมือนเพื่อนคู่ชีวิต เสมือนสมาชิกในครอบครัว ที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้ความรัก เป็นอย่างดี และมีสุนัขและแมวอีกจำนวนมากในประเทศที่ถูกทอดทิ้งตามที่ต่าง ๆ ทำให้ต้องมีหน่วยงาน หรืออาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือ 

Lifemate จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใยต่อสัตว์เลี้ยงทั่วประเทศ ให้ได้รับการดูแลได้อย่างดียิ่งขึ้นต่อไป…

วีดีโอกิจกรรม

แนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON