ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของ Lifemate มีอายุ 18 เดือน ควรเก็บรักษาไว้ในที่แห้ง โดยปราศจากมอดแมลง ซึ่งบรรจุภัณฑ์ของ Lifemate มีระบบ Zip system ที่จะช่วยในการเก็บรักษาอาหารให้คงคุณภาพได้ดียิ่งขึ้นหลังเปิดใช้